naturewise courses

NB This is an archive - for the current Naturewise website go back to naturewise.org.uk

naturewise logo
naturewise forest garden

Ffordd Doeth Natur Cymyned Gardd Coedwig

Newyddion da:

mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal trosglwyddiad asedau cymunedol o 5 erw o dir i CBC Naturewise Community Forest Garden ar gyfer prosiect newydd.

Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan.

Bydd prosiect tyfu bwyd cymunedol newydd yn Aberteifi wedi'i greu gan bobl lleol a fydd yn darparu bwyd sy'n rhydd o gemegau ac amgylchedd gwych i ddysgu, chwarae a chysylltu natur.

Rydym yn plannu gardd goedwig newydd.

Yn yr ardd rydym wedi adeiladu adeilad hardd y gall grwpiau ei ddefnyddio. Dros y misoedd nesaf bydd cyfleoedd i gymryd rhan wrth gyflwyno'ch syniadau ar gyfer sut y gellir defnyddio'r ardd ac eleni byddwn yn dechrau plannu, a gallwch fod yn rhan o hyn i gyd.

Gerddi coedwig

Mae gerddi coedwig yn dirweddau cynaliadwy, bwytadwy a bioamrywiol sydd wedi'u cynllunio i weithio fel strwythur naturiol coedwigoedd gyda'u cymdeithasau coed, llwyni a pherlysiau. Trwy ddefnyddio'r lefelau niferus sy'n amlwg mewn system coetir naturiol gyda:

~ coed ffrwythau a chnau talach: fel castanwydd melys, cnau Ffrengig, calch,

~ coed llai fel gellyg, eirin, afal, cyll

~ llwyni ffrwythau fel worcesterberry, aeron tagu, jostaberry, cwrens du a gwyn, mafon,

~ dringwyr fel: grawnwin, ciwi, hopys, aeron logan, melys,

~ gorchudd tir fel: mefus, perlysiau, edafedd, ffenigl, mintys, saets, tiesy, rhosmari, cwmffri

~ planhigion eraill sy'n casglu'n naturiol fel llyriad, berlysiau, gwylanod, biswydd, ac yn y blaen.

Cyflwyniad

Fe wnaethom greu a rhedeg gardd goedwig gymunedol ger Aberteifi yn llwyddiannus am ddeng mlynedd a ddaeth i ben yn 2017. Yn ystod y 10 mlynedd, roedd cannoedd o blant a gwirfoddolwyr yn cymryd rhan drwy: weithio, plannu, casglu, dysgu a chwarae yn yr ardd.

Prynwyd yr hen dir gan meistr tir newydd ac yn anffodus daeth i ben.

Fe ddechreuon ni edrych o gwmpas am safle newydd a gwelsom y tir ym Mharc Teifi.

Gwnaethom gysylltu Llywodraeth Cymru a gwnaeth ein gwaith a'n cyflawniadau argraff dda ar ein cymunedau dros y 30 mlynedd diwethaf, gyda chymunedau yn Llundain, ac yn y 15 mlynedd diwethaf, yng Ngorllewin Cymru.

Cyflawnwyd llawer o'r gwaith trwy ymrwymiad enfawr gan wirfoddolwyr ac fe'i hariannwyd yn bennaf drwy'r Eco Shop, a rhoddion caredig gan fusnesau lleol yn Aberteifi.

Ar l ysgrifennu cynnig ar gyfer trosglwyddo asedau cymunedol ym mis Mehefin 2017, cawsom yr allweddi i'r safle newydd ym Mharc Teifi ym mis Chwefror 2019. Er mwyn derbyn y tir rydym wedi sefydlu cwmni buddiant cymunedol CIC.

Mae hwn yn gwmni budd cymunedol a fydd yn cadw'r tir yn ddiogel am gyfnod amhenodol er budd y gymuned a'r amgylchedd.

Roeddem yn teimlo ei bod yn amser buddsoddi mewn prosiect a fyddai'n sicrhau dyfodol diogel.

Y Siop Eco

Sefydlwyd y siop Eco yn 2010 yn Aberteifi ac mae'n cadw gweithredu'n llwyddiannus heddiw.

Mae'n cael ei chadw ar agor rhwng 10 am-5pm, chwe diwrnod yr wythnos gan griw o wirfoddolwyr ymroddedig.

Mae'r arian mae'r siop yn ei wneud wedi ariannu'r holl waith yn y safle gardd goedwig newydd hyd yma.

Parc Teifi

Er mwyn creu gardd goedwig a fyddai'n mynd i fod yn hygyrch i gymaint o bobl phosibl, roedd angen iddi fod o fewn pellter cerdded i'r ysgolion a'r canol tref.

Dim ond taith gerdded fer o ganol Aberteifi yw'r tir, ac mae mynediad i gerddwyr trwy Barc Busnes Teifi.

Bydd pobl lleol yn gallu gwirfoddoli yn y prosiect ac elwa o gael ffrwythau a pherlysiau iachus a ffres yn rhad ac am ddim.

Nod y prosiect hwn yw:

Caffael tir er mwyn i'r gymuned gael mynediad at dyfu bwyd.

Mae'n bwysig bod gennym ffynhonnell fwyd lleol hydwyth, diogel a chynyddu bioamrywiaeth yr amgylchedd lleol.

Bydd pobl yn cael cyfle i ddysgu trwy brofiad ymarferol sut i blannu a gofalu am coed, llwyni, perlysiau, blodau a phrofi budd unigryw tyfu bwyd gan ddefnyddio strwythur gardd y goedwig gyda'i haenau canopi, llwyni a pherlysiau.

Bydd yr ardd yn enghraifft o arfer da ynglŷn sut i dyfu bwyd a gofalu am ein hamgylchedd gwerthfawr a byd pryfed ac anifeiliaid.

Bydd yn helpu i adeiladu agwedd ofalgar at yr amgylchedd.

Bydd yn cynyddu sgiliau a fydd yn grymuso pobl lleol, a thrwy datblygu sgiliau bydd pobl yn cael eu galluogi i ofalu am y safle.

Bydd yn darparu cyfleoedd addysgol trwy ymwneud 'r ardd goedwig.

Bydd plant a phobl ifanc yn profi ac yn dysgu sgiliau i gyfrannu at brosiect tyfu bwyd. Byddant yn cael profiad o fod yn amgylchedd bioamrywiol prydferth sy'n gyfoethog o ran natur ac yn gallu bwyta bwyd yn uniongyrchol o'r goeden a'r llwch ffrwythau.

Nod hyn fyddai:

ailgysylltu plant 'r amgylchedd, cynyddu hyder o ran natur, datblygu eu dealltwriaeth a gofalu am y tir, cyfleoedd agored ar gyfer cyflogaeth wledig.

Bydd cyfle i addysgu pynciau'r cwricwlwm drwy'r amgylchedd gardd, yn ogystal chynnig addysg goedwig.

Gellir dilyn cyrsiau eraill mewn dylunio a moeseg amaethyddiaeth, strwythur helyg a gwneud cerfluniau, gwneud pyllau, gofalu am goed.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae gan ein prosiect werth cymdeithasol, ecolegol ac economaidd amlwg ac arwyddocaol ac mae'n cyfrannu at nifer o Nodau Llesiant Llywodraeth Cymru o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn arbennig;

Cymru gydnerth, Cymru o gymunedau cydlynol, Cymru fwy cyfartal, Cymru iachach a Chymru lewyrchus.

Byddwn yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus i gynnwys cymaint o bobl phosibl wrth greu'r prosiect newydd cyffrous hwn.

Sut y bydd y prosiect hwn yn gwella gwasanaethau ac yn adeiladu ar ddarpariaeth lleol

Mae'r prosiect newydd bellach yn eiddo i ac yn cael ei redeg fel cwmni buddiant cymunedol. Bydd hyn yn galluogi grwpiau cymunedol i adeiladu a sefydlu perthynas hirdymor gardd y goedwig.

Rydym yn bwriadu gwneud astudiaeth ddichonoldeb busnes a fydd yn edrych ar y mathau o fentrau a all ddod allan o'r prosiect hwn, gyda ffocws ar hyfforddi pobl ifanc ar gyfer cyflogaeth yn y mentrau hyn.

Gellir defnyddio cynhyrchu ffrwythau ar gyfer siytni, jamiau, finegr, gwin, arllwysiadau perlysiau, halwynau perlysiau / blodau gwyllt, te, ffrwythau sych, bariau ffrwythau. Gellid hefyd gwerthu ffrwythau yn llwyr i gynhyrchwyr eraill, fel gwneuthurwyr seidr er enghraifft.

Mae sawl ffordd o gynhyrchu incwm y gellir ei fwydo yn l i'r prosiect.

Mae datblygu meithrinfa coed a phlanhigion yn rhywbeth y byddwn yn ei wneud.

Yr Iaith Gymraeg

Mae hanner y gwirfoddolwyr yn y siop Eco yn lleol ac yn siarad Cymraeg. Er mwyn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y prosiect hwn, byddwn yn cynhyrchu cyhoeddusrwydd dwyieithog yn y Gymraeg yn ogystal 'r Saesneg.

Mae gwirfoddolwyr sy'n siarad Cymraeg yn awyddus i roi cyngor a chyfarwyddyd ynghylch sut i estyn allan at y gymuned lleol sy'n siarad Cymraeg yn ogystal siarad Cymraeg yn yr ardd.

Mae'r holl ysgolion yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf a byddant yn cymryd rhan o'r cychwyn cyntaf.

Bydd unrhyw arwyddion yn Gymraeg a bydd adran yn Gymraeg ar y dudalen wyneb.

Bydd rhywfaint o'r gwaith a wneir yn cael ei wneud trwy fewnbwn gwirfoddolwyr a'n nod yw cynnwys digon o brosiectau / sefydliadau cymunedol i ymrwymo i rywfaint o'r gwaith er mwyn cynnal y gwaith o gynnal a chadw'r safle.

Gallai'r ardd goedwig ddod yn rhan o'r cwricwlwm lleol o weithgarwch ac anghenion lle gall grwpiau wneud eu dysgu, eu lles, eu datblygiad grŵp, eu haddysg, eu datblygiad chwarae, eu hymwybyddiaeth o natur ar y safle.

Mae gennym lawer o gefnogaeth gan lawer o bobl yn y gymuned sydd eu hunain yn rhedeg busnesau ac yn meddu ar arbenigedd sylweddol y gallwn alw arno trwy eu gwaith fel: cyfreithwyr, athrawon, gwehyddion, gweithwyr coedlan, gweithwyr prosiect gardd gymunedol, addysgwyr cynaliadwyedd, hefyd CAVO, PAVS, Cynghorydd Tir Cymunedol, yn ogystal 'r gymdeithas permaculture a chymdeithas ysgolion Coedwig ble yr ydym yn aelodau.

Am wybodaeth bellach: info@naturewise.org.uk

01239621039 / 07717473435

Ymunwch 'n rhestr bostio er mwyn i ni allu eich hysbysu.

mailinglist-west-wales@naturewise.org.uk.