Diwrnod Agored Cymraeg / Welsh Open Day

Scroll down for English 🌳
Mae Gardd Goedwig Gymunedol NATUREWISE yn ceisio denu mwy o siaradwyr Cymraeg i’r ardd fel rhan o’n prosiect diweddaraf “Haenau Digonedd”. Rydyn ni hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o’r Cymraeg yn yr ardd ac yn hybu dysgu a defnyddio’r iaith.


Rydyn ni wedi derbyn grant yn diweddar er mwyn ychwanegu at yr ardd gyda’r prosiect ‘Haenau Digonedd’ sydd wedi eu ariannu gan y cynllun Coetiroedd Cymunedol. Mae’n cael ei ddarparu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Ein nod yw ychwanegu nid yn unig at haenau ffisegol yr ardd goedwig i roi digonedd o fwyd a deunyddiau defnyddiol, ond hefyd i ychwanegu at yr haenau ychydig yn llai cyffyrddadwy o gymuned, cynhwysiant a lles.

Bydd y Diwrnod Agored Cymraeg yn ceiso cyflwyno yr holl pethau cyffroes rydyn ni’n wneud a sut gall pobl ymuno a’r prosiect, gyda sgyrsiau a teithiau Cymraeg o’r ardd addas i ddysgwyr. Bydd y Mentrai Iaith leol yn rhedeg gweithgareddau ar gyfer pob oedran a bydd cyfle i fynd a coeden fach eich hun i’w plannu adref am ddim – diolch i’r prosiect ‘Fy Nghoeden, Ein Coedwig’ gan Llais Y Goedwig. Darperir lluniaeth ysgafn am ddim a chawl llysieuol am gyfraniad bach.

🌳

NATUREWISE Community Forest Garden is trying to attract more Welsh speakers to the garden as part of our most recent project “Layers of Abundance”. We are also trying to raise awareness of the language, promoting learning Welsh and it’s use in the garden.


We have recently received a grant to enhance the garden with the Haenau Digonedd/ Layers of Abundance project which has been funded by the Community Woodlands scheme. It is being delivered by The National Lottery Heritage Fund in partnership with the Welsh Government. We are aiming to add not only to the physical layers of the forest garden to give an abundance of food and useful materials, but also adding to those slightly less tangible layers of community, inclusion and wellbeing.

The Welsh Open Day hopes to present all the exciting things that we are doing and how people can be involved, with Welsh talks and tours of the garden suitable for learners. The local Menter Iaith groups will be running activities suitable for all ages and there will be an opportunity to take away a free tree to plant at home – thanks to the Llais Y Goedwig project ‘My Tree, Our Forest’.

Light refreshments will be provided for free and vegetable stew for a small donation.